Bilgilendirme / Ağrısız Doğum

Aðrýsýz doðum; doðum sancýlarýn karýnda basýnç, kasýklarda baský þeklinde algýlandýðý, tamamen normal bir doðumdur. Tek farký doðum sancýlarýnýzý karnýnýzda sadece kasýlma (ve bebek çýkarken kasýklarýnýzda basýnç) olarak hissetmenizdir. Aðrý acý yoktur. Bölgesel analjezi uygulamasýndan sonra doðuma kadar geçen sürede yürüyebilir, odanýzda dolaþabilirsiniz.Sizi doðumhaneye alýp, pozisyon verdiklerinde karnýnýzda kasýlma, kasýklarýnýzda baský hissedince siz de eþzamanlý olarak ýkýnýr, bebeðinizi aþaðýya itersiniz. Her kasýlmada bebek, doðum kanalýnda biraz daha ilerler ve en sonunda önce baþý sonra vücudu doðar.

Doðum ve Evreleri

Doðum anne rahmi içindeki bebeðin, zamaný gelince çeþitli kasýlmalarla doðum kanalýnda ilerleyip dýþarýya çýkmasý, dünyaya gözünü açmasýdýr. Her kadýnýn doðumu özeldir ve onun için unutulmaz bir tecrübedir.

Normal doðum üç evrede (aþamada) gerçekleþir:

1-Açýlma (Dilatasyon),2-Bebeðin çýkýþý (gerekirse öncesinde Epizyotomi açýlýr.),3-Halas (Plesantanýn-bebeðin eþinin çýkýmý) ile doðum eylemi tamamlanýr.

Doðum süresi:

Doðum süresi; ilk veya 2.-3. doðum olmasý, bebeðin ve annenin boyu, kilosu, çocuðun pozisyonu, kanalýn anatomik yapýsý, annenin ruhi durumu ve benzeri pek çok faktörlerle deðiþebilmekle beraber; ilk doðumda ortalama 6-9 saat; daha sonraki doðumlarda 3-5 saattir.

Doðum Aðrýsý

Doðum aðrýsý, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir aðrýdýr ve genellikle çok þiddetlidir. Pek çok kadýn için yaþadýklarý en þiddetli aðrýdýr. Doðumun birinci evresindeki aðrýlar rahim kasýlmalarý ve rahim boynunun geniþlemesi, doðum kanalý açýlmasýndan kaynaklanýr. Bu ritmik kasýlmalar çeþitli biçimlerde hissedilir ve þiddetli menstruasyon (Aybaþý) sancýsý gibidir.2. devrede ise bebeðin baþýnýn doðum kanalýndan aþaðýya inip dýþarý çýkarken kasýk ve kalça tabanýndaki yumuþak dokularýn kasýlýp germesinden kaynaklanýr.

Doðumun ilk safhasýnda hipnoz, akupunktur, Aromaterapi,Etonoks gazý,TENS uygulanmasý ve Petidin enjeksiyonu gibi bazý yöntemler denenmektedir.Fakat bütün daha sonra yeterli olmayabilir. Doðumun sonraki evrelerinde ancak Bölgesel Analjezi yöntemleri etkilidir.

Analjezi “aðrýsýzlýk, acý, aðrý hissedilmemesi” demektir. Bölgesel analjezi kiþiyi uyutmadan, (þuuru açýkken) sadece aðrýnýn oluþtuðu veya iletildiði bölgenin geçici olarak uyuþturulmasý, o bölgedeki aðrý ve/veya hissin bir süreliðine yok edilmesidir.

Normal doðumda bölgesel analjezi 3 farklý teknikle uygulanabilir. En yaygýn yöntem epidural analjezidir. 2. yöntem spinal analjezidir (Genellikle doðumun ilerlemiþ safhalarýndaki aðrý tedavisinde, çýkým öncesi þiddetli sancýlarda, ýkýnmayý engellemeyecek ilaçlarla uygulanýr.) 3. yöntemde kombine spinal epidural analjezidir. Buradaki amaç her iki yöntemin avantajlarýndan istifade edebilmektir.

Normal doðumda altýn standart: Epidural Analjezidir.

Normal doðum için en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sýk kullanýlan yöntemdir. Bel bölgesindeki duramater zarý etrafýna (Epidural alana) aðrý kesici ilaçlarýn enjeksiyonu ile gerçekleþtirilir. Anne adayý baskýyý, dokunmayý hisseder, hatta kalkýp yürüyebilir ama aðrýyý hissetmez. Normal doðum için gerekli olan doðum sancýsý, kasýlmalar vardýr ama rahatsýz etmez.

Ne zaman uygulanýr ?

Rahim kasýlmalarý düzenli hale geldikten (Doðum aðrýlarý oturduktan) sonra rahim aðzý yaklaþýk % 60-70 incelip, açýklýðý 4 cm’e ulaþýnca yani sancýlar anneyi ciddi olarak rahatsýz etmeðe baþlayýnca uygulanýr. Daha önce uygulanmasý, kasýlmalarý etkileyip doðumu geciktirir. Geç kalýndýðýnda ise hem anne gereksiz aðrý çekmiþ olur hem de aðrýlar daha sýk geleceðinden anne adayý iþlem süresince hareketsiz kalamaz ve epidural uygulanmasý zorlaþabilir.