Bilgilendirme / Düşük Tehdidi ve Tedavisi

Düþük Nedir?
Gebeliðin ilk altý ayý içerisinde ceninin rahimden düþmesidir. Cenin yaþantýsýný sürdüremediði bir dönemde gebelik halinin kaybý, cenin düþmesine yol açar.

Cenin ne zaman yaþýyor veya yaþayabilir olarak kabul edilir?
Geliþmesinin 26 ila 28′inci haftasýndan sonra.

Çocuk düþürme terimi her zaman gebeliðin suni þekilde sona erdirildiði anlamýna mý gelir?
Hayýr. Týp aleminde çocuk düþürme yalnýz, cenin daha yaþantýsýný sürdürebilecek bir dereceye gelmeden önce gebeliðin son bulmasý anlamýna kabul edilmektedir.

Çocuk düþürme türleri hangileridir?
a.   Spontan düþük (herhangi bir suni vasýtaya baþvurulmadan çocuðun kendiliðinden düþmesi).
b.  Müdahale yoluyle düþük (gebeliðe son vermek için alet kullanarak, ilaçla veya operasyonla çocuðun düþürülmesi).

Spontan düþüðün türleri var mýdýr?
Evet. Bunlar; düþük tehlikesi, kaçýnýlmaz düþük, tamamlanmamýþ düþük, tamamlanmýþ düþük, mikroplanmýþ düþük, bozulduðu halde rahmi terk etmemiþ düþüktür.

Müdahale yoluyla düþüðün çeþitli türleri var mýdýr?
Evet. Bunlar; tedavi için yapýlan düþük ve sosyal nedenle yapýlan düþüktür.

Spontan düþüðün bazý nedenleri hangileridir?
a.  Yumurtada, menide, döllenmiþ yumurtada, plasentada bozukluk veya noksanlýk.
b.  Rahimde bir hastalýk, enfeksiyon veya bir tümör gibi.
c.  Yumurtalýklarda,   tiroid veya hipofiz bezleriyle ilgili guddeler sisteminde bir bozukluk.
d.  Diyabet, beslenme yetersizliði, firengi, verem gibi bünyevi hastalýklar.
e.  X ýþýnlarýna fazla maruz kalmak, zehirlenmek vb.

Düþük tehlikesi nedir?
Gebeliðin erken döneminde beliren bu halde, hafif kanamalar olmakta ve karýn kramplarý meydana gelmekteyse de; serviks geniþlemediði için rahimde geliþmekte olan cenin ve ekleri dýþarý fýrlatýlmaz.

Kaçýnýlmaz düþük nedir?
Bu durumda serviksteki kanama ve geniþleme o dereceye varmýþtýr ki, ceninin rahimden çýkmasýný önlemenin hiçbir çaresi kalmamýþtýr.

Tamamlanmýþ düþük nedir?
Bütün cenin torbasýnýn ve plasentanýn tamamen rahimden dýþarý atýlmasý halidir.

Spontan düþüðün belirtileri nelerdir?
a.  Düþük tehlikesinin erken safhalarýnda hafif kanama tek müspet iþaretidir. Bundan sonra sýrt aðrýlarý ve hafif kramplar geliþir. Bu safha bazen günlerce ve hatta haftalarca sürebilir.
b.  Kaçýnýlmaz düþükte kanama daha fazladýr. Kramplar dev gelir, daha þiddetli ve daha uzun sürebilir. Serviks geniþlemeye baþlar.
c.  Tamamlanmamýþ düþükte kramplar ve kanama þiddetli devamlýdýr, hücre ve pýhtý parçalarý düþer, serviks geniþlemiþi
d.  Tamamlanmýþ düþükte pýhtý parçalarýnýn düþmesinden sý rahimden büyük bir külçe çýkar. Bu külçe muayene edildiði bütün gebelik ürününün bunun içerisinde olduðu görülür.

Düþük tehlikesi nasýl tedavi edilir?
Yatakta istirahat, hormon tedavisi, C ve K vitaminleri ile mi: kin ilaçlarýn verilmesi yeterlidir.

Düþük tehlikesinin tedavisi baþarýlý olur mu?
Her zaman deðil. Bazý hallerde ne yapýlýrsa yapýlsýn kadýnýn çoðunu düþürmesi önlenemez.

Kaçýnýlmaz düþüðün tedavisi nasýl yapýlýr?
Çocuðun düþürülmesinin önlenilemeyeceði belli olunca rahim boþaltýlmalýdýr. Bir “kaçýnýlmaz” lýðýn taktirini yapmak çok zor olduðundan, jinekologlar kadýnýn çocuðunu tutmasý için her þansý tanýyacaklardýr. Bunun imkan dahilinde olmadýðý görülünce en iyi usul rahmi bir kürtajla tam anlamýyla temizlemek olacaktýr.

Tamamlanmamýþ düþüðün tedavisi nasýl yapýlmalýdýr?

Fazla kan kaybý olmamýþsa hiçbir tedavi gerekmemektedir. I kanama olmuþsa kan nakli yapýlmalýdýr. Enfeksiyon belirtileri görülürse antibiyotik ilaçlar verilmelidir.

Bozulduðu halde rahmi terk etmemiþ düþük nedir?
Gebeliðin bu halinde cenin rahimde ölmüþ, rahim çeperinden ayrýlmýþ, fakat rahmi terk etmesi gerekirken rahim boþluðunda kalmýþtýr. Bu hal kadýn için çok zor bir durumdur. Çünkü gerekli tedavi sistemi ölü ceninin haftalarca rahimde kalmasýný gerektirmektedir. Bazý hallerde ceninin dýþarý atýlmasý için gerekli ilaçlar verilmektedir. Ancak, en güvenli sistem rahmin kendi kendisini boþaltmasýný beklemektedir. Bu çok kez cenin yaþama olanaðýný kaybettikten sonra haftalarca sürebilmektedir.

Ýtiyadý düþük nedir?
Bu, kadýnda devamlý çocuk düþürme hallerinde kullanýlan terimdir. Belirtiler, iþaretler ve tedavi her çocuk düþürme halinde aynýdýr.

Ýtiyadi düþüðün sebepleri ne olabilir?
a.  Hipofiz salgý bezi, tiroid salgý bezi ve yumurtalýklarda gudde dengesizliði.
b.  Çok þiddetli ve derinine varan bir duygusal dengesizlik.
c.  Doðuþtan olan kusurlu rahim teþekkülü.

Ýtiyadi düþüðe, týbbi yollarla yardýmcý olunabilir mi?
Evet. Fakat bir doktor tarafýndan her yönden derinine kadar araþtýrma yapýlmasý ve bundan sonra uzun bir tedavi süresi gerekli olacaktýr.

Çocuk düþürme vakalarýnda, hastanýn hangi hallerde hastaneye yatýrýlmasý gerekmektedir?
Kanama fazlalaþýnca veya karýn bölgesindeki kramplar þiddetli ve inatçý olunca.

Çocuk düþürme ile ilgili en büyük tehlikeler hangileridir?
a.  Tamamlanmamýþ düþükte kanama o kadar çok olabilir ki, kadýnýn hayatý tehlikeye girebilir. Bu gibi hallerde derhal kan hakliyle kadýnýn hayatý kurtarýlabilir.
b.  Ýyi durumlarda yapýlmayan çocuk düþürmelerde çok kez enfeksiyon komplikasyonlarý meydana gelmektedir. Bu enfeksiyon hallerinde hiç vakit kaybetmeden aktif ve antibiyotik tedavilerine baþvurulmalýdýr.

Çocuk düþürmede yetersiz tedavinin sonuçlarý ne olabilir?
a.  Enfeksiyon meydana gelebilir ve bu yüzden rahmin, tüplerin ve yumurtalýklarýn alýnmasý gerekebilir.
b.  Kýsýrlýk olabilir.

Enfeksiyon her tür çocuk düþürmeden sonra meydana gelebilir mi?
Evet. Ancak çocuðun düþürülmesi bir hastanede ve yetkili bir jinekolog tarafýndan yapýlmaktaysa bu hale nadiren rastlanýlabilinir.

Çocuk düþürdükten sonra nelere dikkat etmeli?
a.  Bir iki hafta kesin istirahat edilmeli.
b.  Bir ay süre banyoya girilmemeli ve lavaj yapýlmamalý.
c.  Bir ay süre cinsel temasta bulunulmamak.

Hangi hallerde çocuk düþürme suç sayýlmaz?
Annenin ya da çocuðun ruhsal veya bedensel kalýcý bir hastalýða yol açacak durumlarýn varlýðýnda doktor ilk üç ay zarfýnda týbbi düþük yaptýrabilir. Ancak; bu iþlem gerekli saðlýk mercilerine haber vermek þartýyla yapýlabilir. Annenin durumunun acil olduðu hallerde haber verme iþlemi týbbi düþük yaptýrýldýktan sonra olabilir.

Gebeliðin bitiminde neden yalnýz son on hafta kaale alýnmaktadýr?
Çünkü bu periyotta ceninin rahim dýþýnda yaþantýya devam edebileceði kabul edilmektedir.

Çocuk düþürmeden sonra kýsýrlýk olma oraný yüksek midir?
Eðer çocuk düþürmede enfeksiyon olmamýþsa hayýr. Hastanede mikroptan arýtýlmýþ ameliyat odasýnda yapýlan kürtajlarda enfeksiyon olma oraný çok düþüktür.

Cinai düþüðün tehlikeleri nelerdir?
Kanuna aykýrý yapýlan “cinai düþükler” hasta için çok tehlikelidir. Bunlarda ölüm oraný çok yüksek olur ve çocuk düþürme vakalarýnda ölümler çoðunlukla bu kategoride meydana gelir. Çocuk düþürmeler hiçbir zaman tam teþekküllü hastaneler dýþýnda yapýlmamalýdýr. Buralarda mikropsuz ameliyat odasý, yeterli anestezi imkanlarý ve nakil için gereken kan her zaman mevcuttur. Hastane dýþýnda gizlice yapýlan çocuk düþürme hallerinde ölüme yol açan kanamalara, enfeksiyonlara, rahim delinmesine vb. hallerde çok sayýda rastlanmaktadýr.

Çocuk düþürmede ne gibi cerrahi iþlemler kullanýlmaktadýr?
1.  Geniþletme ve kürtaj. Bunun anlamý serviksi geniþletmek (rahme giriþ yolu) ve bir küret ile rahim içini kazýmaktýr.
2.  Emme metodu: Bu sistemde serviks geniþletilerek buradan özel bir emme aleti sokulmaktadýr. Bu þekilde cenin ve rahim içzarý emme yoluyla rahim dýþýna çýkarýlacaktýr.
3.  Tuzlama usulü: Bu çocuk düþürme sistemine cenin birkaç aylýk olduðu hallerde baþvurulur. Bu sistemde ceninin etrafýndaki sývýya. konsantre bir tuz solüsyonu enjekte edilmektedir. Bu solüsyon, rahmin cenini ihraç etmesini teþvik ve tahrik etmektedir.

Kendiliðinden düþük oluþturacak haplar var mýdýr?
Hayýr. Ancak piyasada bu görevi yapabileceði söylenen haplar satýlmaktadýr. Bu haplarýn büyük çoðunluðunda tehlikeli bir madde olan “ergot” bulunmaktadýr. Bu ilaçlardan fazla alýnmasý, kan damarlarýna telafisi imkansýz zararlar verebilir.

Uzun süre doðum kontrol haplarý alan bir kadýn çocuk düþürmeye daha fazla meyilli midir?
Hayýr. Ýstatistiklere göre uzun süre doðum kontrol haplarý almýþ olan kadýnlar, almayanlara oranla çocuk düþürmeye daha fazla meyilli deðildir.

Kendi kendine çocuk düþürmenin güvenli bir yolu var mýdýr?
Hayýr. Böyle tecrübeler pek çok hallerde enfeksiyon, kanama ve ölüme yol açmýþtýr.

Dölyolu kanamasý veya lekelemesi hallerinde karý-koca cinsel temastan kaçýnmalý mýdýr?
Evet. Bir çocuk düþürme tehlikesi belirdiði hallerde çiftler cinsel temastan kaçýnmalýdýrlar.

Gebelikte cinsel temas çocuk düþürülmesine neden olabilir mi?
Bazý jinekologlara göre, evli çiftler gebeliðin ilk aylarýnda, gebelik dýþýnda kadýnýn adet olacaðý günlerde cinsel temastan kaçýnmalarý gerekmektedir. Bu günler dýþýnda cinsel temasta bulunulmasýnda bir sakýnca yoktur.

Gebeliðin ilk aylarýnda dölyolu kanamasý veya lekelemesi olan bir kadýnýn çalýþmasý sakýncalý mýdýr?
Evet. Bu hallerde fiziki hareketten kaçýnýlmasý gerekmektedir. En hafif dölyolu kanamasý hallerinde bile yatakta istirahat etmek gerekir.

Alt karýn bölgesinde duyulan sancýlar çocuk düþürüleceðine dair bir iþaret sayýlmalý mýdýr?
Bazý hallerde, krampý andýran karýn aðrýlarý çocuk düþürme ihtimalini göstermekte olabilir. Bu sancýlar inatla devam ederse jinekologa danýþmak gerekir.